Parkstad

Palmbout Urban Landscapes

Om van dit stadsdeel een coherent geheel te maken is in het ontwerp voor Parkstad sterk de nadruk gelegd op het weven van dwarsverbanden tussen de stadswijken, haaks op de hoofdrichting van de locatie.
Om deze dwarsverbanden te kunnen weven moeten twee barrières geslecht worden. Allereerst is dat de primaire waterkering die tussen de Afrikaanderwijk en het spoorwegemplacement ligt.

De oplossing die hiervoor is gekozen bestaat uit het “begraven“ van de dijk, door het omringend maaiveld omhoog te brengen. Hiermee krijgt de dijk het karakter terug van een hoger gelegen straat in de stad, ruimtelijk vergelijkbaar met de situatie van vóór de watersnoodramp in 1953. De twee belangrijkste dwarsstraten uit de Afrikaanderwijk kunnen zo over de dijk héén worden getrokken en aansluiten op de Laan op Zuid.
De Afrikaanderwijk krijgt hiermee een alzijdige verbinding met de rest van de stad, waarmee de achterafligging en het daarmee samenhangende verval kan worden gekeerd. De Laan op Zuid is de volgende barrière tussen de stadsdelen. Deze laan ontsluit het plangebied, maar door de grote verkeersstroom is de weg beperkt oversteekbaar. Een uitgekiend aantal T-aansluitingen en een stelsel van parallelwegen maakt de laan oversteekbaar.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Palmbout Urban Landscapes

Datum ontwerp:
2008

credits en contact

ontwerp:
Palmbout Urban Landscapes
010 433 2649
bureau@palmbout.nl
www.palmbout.nl

In opdracht van: Vestia/Estrade en gemeente Rotterdam